നിഴലില്ലാ ദിവസം; കണ്ണൂരിൽ 21-ന്‌ ഞായർ പകൽ 12.27ന്‌..

 

നിഴലില്ലാ ദിവസം; കണ്ണൂരിൽ 21-ന്‌ ഞായർ പകൽ 12.27ന്‌.. Kannur Daily

കണ്ണൂർ: ഈ മാസത്തിൽ, സൂര്യൻ നിഴലുകളെ വിഴുങ്ങി, ഭൂമിക്ക് നിഴലില്ലാത്ത നിമിഷങ്ങൾ സമ്മാനിക്കുന്ന ദിവസങ്ങൾ കേരളത്തിലൂടെ കടന്നുപോകും. 

നട്ടുച്ചക്ക് സൂര്യൻ നമ്മുടെ തലയ്ക്ക് മുകളിലായിരിക്കും എന്ന് പറയാറുണ്ടെങ്കിലും, എല്ലായ്പ്പോഴും അത് സംഭവിക്കുന്നില്ല. എന്നാൽ, ഒരു വർഷത്തിൽ രണ്ട് ദിവസം സൂര്യൻ നമ്മുടെ തലയ്ക്ക് നേരെ മുകളിലൂടെ കടന്നുപോകും.

Bright 10X

ശാസ്ത്രലോകം "സീറോ ഷാഡോ ഡേ" എന്ന് വിളിക്കുന്ന ഈ ദിവസങ്ങളിൽ ഒന്ന് ഉത്തരായനകാലത്തും മറ്റൊന്ന് ദക്ഷിണായനകാലത്തുമാണ്. ഭൂമധ്യരേഖയിൽ ഇത് യഥാക്രമം മാർച്ച് 21-നും സെപ്റ്റംബർ 22-നുമാണ്. എന്നാൽ, അക്ഷാംശ രേഖക്ക് അനുസൃതമായി മറ്റുള്ളിടങ്ങളിൽ ഇതിൽ മാറ്റം ഉണ്ടാകും.

ഈ ദിവസങ്ങളിൽ നട്ടുച്ച സമയത്ത് സൂര്യൻ നമ്മുടെ തലയ്ക്ക് നേരെ മുകളിൽ വരികയും നിഴലുകൾ അപ്രത്യക്ഷമാവുകയും ചെയ്യും. ബാക്കി ദിവസങ്ങളിൽ നട്ടുച്ചക്ക് തെക്കോട്ടോ വടക്കോട്ടോ ചെറിയ നിഴലുകളുണ്ടാകും. 

കണ്ണൂരിൽ ഈ വർഷം 21-ന് പകൽ 12.27-നാണ് നിഴലില്ലാ ദിവസം അനുഭവപ്പെടുന്നത്.

ഈ പ്രതിഭാസം കാണാൻ താൽപ്പര്യമുള്ളവർക്ക് ഈ സമയത്ത് പുറത്തേക്ക് പോയി സൂര്യനെ നേരിട്ട് നോക്കാം. എന്നാൽ, സൂര്യനെ നേരിട്ട് നോക്കുന്നത് കണ്ണിന് ദോഷകരമായതിനാൽ സൂര്യനെ നോക്കുമ്പോൾ സുരക്ഷാ മുൻകരുതലുകൾ സ്വീകരിക്കേണ്ടതാണ്.

Airwin


വളരെ പുതിയ വളരെ പഴയ