റീസെന്റ്ലി ഓൺ​ലൈനിൽ ഉണ്ടായിരുന്നവരുടെ ലിസ്റ്റ് ഇനി വാട്സ്ആപ്പ് കാണിക്കും...

 വാട്സ്ആപ്പിലെ പുതിയ റീസന്റ്ലി ഓൺലൈൻ ഫീച്ചർ: ഒരു വിശകലനം

വാട്സ്ആപ്പ് അവരുടെ ഉപയോക്താക്കൾക്കായി "റീസന്റ്ലി ഓൺലൈൻ" എന്ന പുതിയ ഫീച്ചർ പുറത്തിറക്കിയിട്ടുണ്ട്. ഈ ഫീച്ചർ ഉപയോക്താക്കൾക്ക് അവരുടെ കോൺടാക്ടുകളിൽ ആരാണ് ഏറ്റവും അടുത്തിടെ ഓൺലൈനിൽ ഉണ്ടായിരുന്നതെന്ന് കാണാൻ അനുവദിക്കും. എന്നിരുന്നാലും, ഈ ഫീച്ചർ സ്വകാര്യതയെക്കുറിച്ചുള്ള ചില ആശങ്കകൾ ഉയർത്തിയിട്ടുണ്ട്.

ഈ ഫീച്ചർ എങ്ങനെയാണ് പ്രവർത്തിക്കുന്നത്?

നിങ്ങൾ റീസന്റ്ലി ഓൺലൈൻ ഫീച്ചർ പ്രവർത്തനക്ഷമമാക്കിയാൽ, നിങ്ങളുടെ കോൺടാക്ടുകളിൽ ആരാണ് ഏറ്റവും അടുത്തിടെ ഓൺലൈനിൽ ഉണ്ടായിരുന്നതെന്ന് നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ കഴിയും. ഓരോ കോൺടാക്റ്റിന്റെയും പേരിനൊപ്പം അവർ എത്ര സമയം മുമ്പ് ഓൺലൈനിൽ ഉണ്ടായിരുന്നുവെന്നും ദൃശ്യമാകും.

ഈ ഫീച്ചറിന്റെ ഗുണങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണ്?

  •  ഈ ഫീച്ചർ ഉപയോക്താക്കൾക്ക് അവരുടെ കോൺടാക്ടുകൾ ആരാണ് ഏറ്റവും സജീവമായി വാട്സ്ആപ്പ് ഉപയോഗിക്കുന്നതെന്ന് കാണാൻ അനുവദിക്കും.
  • ഇത് ഉപയോക്താക്കൾക്ക് അവരുടെ കോൺടാക്ടുകളെ ആരെയാണ് ആദ്യം സന്ദേശമയയ്ക്കേണ്ടതെന്ന് തീരുമാനിക്കാൻ സഹായിക്കും.

ഈ ഫീച്ചറിന്റെ ദോഷങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണ്?

 ഈ ഫീച്ചർ സ്വകാര്യതയെക്കുറിച്ചുള്ള ചില ആശങ്കകൾ ഉയർത്തിയിട്ടുണ്ട്. ഉപയോക്താക്കൾക്ക് അവരുടെ ഓൺലൈൻ പ്രവർത്തനങ്ങൾ ആരെയാണ് കാണാൻ കഴിയുന്നതെന്ന് നിയന്ത്രിക്കാൻ കഴിയില്ല.

ഈ ഫീച്ചർ ചില ഉപയോക്താക്കൾക്ക് സമ്മർദ്ദം ചെലുത്താൻ സാധ്യതയുണ്ട്. അവർ എപ്പോഴാണ് ഓൺലൈനിൽ ഉണ്ടായിരുന്നതെന്ന് അവരുടെ കോൺടാക്ടുകൾക്ക് കാണാൻ കഴിയുമെന്ന് അറിയുന്നത് അവരെ കൂടുതൽ സജീവമായി വാട്സ്ആപ്പ് ഉപയോഗിക്കാൻ പ്രേരിപ്പിക്കും.

ഈ ഫീച്ചർ ഉപയോഗിക്കണോ വേണ്ടയോ എന്നത് ഒരു വ്യക്തിപരമായ തീരുമാനമാണ്. ഈ ഫീച്ചറിന്റെ ഗുണങ്ങളും ദോഷങ്ങളും തൂക്കിനോക്കി നിങ്ങൾക്ക് തീരുമാനിക്കാം.

ഈ ഫീച്ചർ ഉപയോഗിക്കാൻ നിങ്ങൾ ആഗ്രഹിക്കുന്നില്ലെങ്കിൽ, നിങ്ങൾക്ക് ഇത് പ്രവർത്തനരഹിതമാക്കാം:

1. വാട്സ്ആപ്പ് തുറക്കുക.

2. "സെറ്റിംഗുകൾ" തിരഞ്ഞെടുക്കുക.

3. "അക്കൗണ്ട്" തിരഞ്ഞെടുക്കുക.

4. "സ്വകാര്യത" തിരഞ്ഞെടുക്കുക.

5. "റീസന്റ്ലി ഓൺലൈൻ" ഓഫാക്കുക.


വളരെ പുതിയ വളരെ പഴയ